I.Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany – poskytovatel a objednatel, které mezi sebou uzavírají smlouvu o poskytování přístupu na diagnostický portál a jeho funkcím (dále „smlouva o poskytování služeb“ nebo jen „smlouva“),, která se řídí všeobecnými smluvními podmínkami, si budou za účelem přípravy jakékoliv případné budoucí spolupráce a v souvislosti s touto spoluprací, bude-li realizována (dále souhrnně jen „Spolupráce“), sdělovat informace, které mohou mít důvěrnou povahu. Při sdělování informací a nakládání s nimi se zavazují smluvní strany postupovat v souladu s těmito podmínkami.

2. Účelem těchto podmínek je zajistit důvěrnost sdělovaných informací. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že bude-li Spolupráce stran realizována, vztahují se tyto podmínky v plném rozsahu, i na sdělování informací při realizaci takové Spolupráce.


II. Důvěrné informace

1. Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o skutečnostech týkajících se druhé smluvní strany, které se v souvislosti se Spoluprací smluvních stran dozví, jakož i o veškerých dalších skutečnostech a informacích (zejména obchodní a technické povahy), které byly smluvní straně sděleny druhou smluvní stranou a které zároveň nejsou veřejně známé nebo dostupné a o nichž lze důvodně předpokládat, že na jejich utajení má sdělující smluvní strana zájem (dále jen „Důvěrné informace“).

2. Kterákoliv smluvní strana se zavazuje zachovávat rovněž mlčenlivost o skutečnostech a informacích, které druhá smluvní strana výslovně označila jako „Tajné“, „Důvěrné“, „Obchodní tajemství“. Takto označené informace jsou považovány rovněž za Důvěrné informace ve smyslu těchto podmínek. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že Důvěrné informace není nutné výslovně označovat, avšak za účelem vyloučení pochybností o charakteru informací je jejich označení vhodné zejména v případech, kdy by nemusel být charakter informací druhé smluvní straně jednoznačně zřejmý.

3. S informacemi na webu FCD.eu nesmí uživatel webu svévolně nakládat a dále je šířit. FCD nesmí informace na portálu FCD.eu dále šířit nebo použít za dalším účelem pokud to stanoví smlouva s poskytovatelem těchto informací. Tento způsob diskrétní spolupráce se řeší vytvořením diskrétní rubriky, pomocí které má k informacím přístup pouze skupina lidí definovaná (schválená) poskytovatelem informací.


III. Nakládání s Důvěrnými informacemi

1. Každá ze smluvních stran se zavazuje zajistit, aby nedošlo k úniku, zveřejnění a šíření Důvěrných informací získaných od druhé smluvní strany, a zavazuje se chránit tajnost Důvěrných informací minimálně stejným způsobem, jakým chrání své obchodní tajemství, vždy však způsobem obvyklým pro ochranu obchodního tajemství.

2. Každá ze smluvních stran se zavazuje vynaložit maximální úsilí, které lze spravedlivě požadovat, aby tajnost Důvěrných informací druhé smluvní strany byla důsledně dodržována jejími zaměstnanci i osobami, které k plnění účelu Spolupráce použije. Použije-li některá ze smluvních stran k plnění třetí osoby, je oprávněna zpřístupnit jí Důvěrné informace získané od druhé smluvní strany pouze se souhlasem této druhé smluvní strany, jen v rozsahu nezbytně nutném pro jí poskytované plnění a je rovněž povinna zavázat třetí osobu povinností mlčenlivosti. Za porušení povinností třetí osobou odpovídá smluvní strana, která jí Důvěrné informace zpřístupnila.

3. Smluvní strany se zavazují, že Důvěrné informace získané od druhé smluvní strany použijí výlučně pro účely, ke kterým byly Důvěrné informace druhé straně sděleny.

4. Smluvní strany se dohodly, že na základě této smlouvy je každá ze smluvních stran oprávněna zpřístupnit Důvěrné informace druhé smluvní strany svým právním či daňovým a účetním poradcům (dále jen „Poradce“). Za porušení povinností kteroukoliv třetí osobou specifikovanou v tomto odstavci smlouvy odpovídá smluvní strana, která jí Důvěrné informace zpřístupnila.

5. Pokud by došlo k situaci, u které lze důvodně předpokládat ohrožení důvěrnosti Důvěrných informací, zavazuje se smluvní strana, u které tato situace nastala, oznámit tuto skutečnost druhé smluvní straně. Pokud by kterákoliv smluvní strana pojala důvodné podezření, že druhá smluvní strana není schopna zabezpečit ochranu Důvěrných informací dle této smlouvy, je oprávněna požádat tuto smluvní stranu o to, aby prokázala plnění povinností dle této smlouvy, a požádaná smluvní strana této žádosti vyhoví, oprávněné náklady s tím spojené však nese žádající smluvní strana.

6. Bezodkladně po obdržení písemné žádosti smluvní strany, která Důvěrné informace sdělila, vrátí této smluvní straně druhá smluvní strana veškeré nosiče, na kterých jsou Důvěrné informace zachyceny, zejména případné nosiče s dokumentací diagnostiky, poznámky, plány, náčrty a jejich kopie a další média zachycující diagnostický problém k řešení.

7. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že veškeré Důvěrné Informace zůstávají ve vlastnictví sdělující strany a žádné oprávnění či jiná práva vztahující se k těmto informacím nejsou druhé smluvní straně udělena. Pokud není stanoveno v další smlouvě o vytvoření a provozování diskrétní rubriky jinak, tak po vložení jakýchkoliv informací na portál FCD.eu je majitelem materiálů FCD s.r.o.


IV. Zpřístupnění Důvěrných informací

1. Závazky obsažené v této smlouvě se nevztahují na Důvěrné informace, které (i) jsou v době jejich poskytnutí veřejně dostupné nebo které se po jejich poskytnutí stanou oprávněně a bez porušení této smlouvy dostupnými veřejnosti, (ii) nezávisle vznikly nebo byly bez porušení této smlouvy nezávisle nabyty stranou, která je původně jako důvěrné obdržela, (iii) je příjemce informací povinen poskytnout podle platných právních předpisů, či na základě rozhodnutí příslušného orgánu veřejné moci, a to za předpokladu, že tato smluvní strana okamžitě po vzniku této povinnosti oznámila druhé smluvní straně danou skutečnost (nebrání-li jí v tom platné právní předpisy nebo rozhodnutí příslušného orgánu veřejné moci) a učinila taková opatření, aby byla u zpřístupňovaných informací zajištěna ochrana důvěrnosti v maximální míře přípustné danými právními předpisy nebo rozhodnutím orgánu veřejné moci.

2. Na žádost smluvní strany, jejíž Důvěrné informace byly s odkazem na čl. V. odst. 1. této smlouvy zveřejněny, je druhá smluvní strana povinna prokázat existenci důvodu zveřejnění informací.


V. Sankční ujednání

1. V případě porušení kterékoliv povinnosti stanovené v čl. III. odst. 1. až 3. této smlouvy (včetně přihlédnutí k čl. III. odst. 4. a 5. těchto podmínek) je smluvní strana, která uvedenou povinnost porušila, povinna uhradit druhé smluvní straně smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč (sto tisíc korun českých) za každý případ porušení povinnosti.

2. Smluvní strany se dohodly, že jakákoliv smluvní pokuta dle této smlouvy je splatná do patnácti dnů ode dne doručení oprávněně vystaveného vyúčtování smluvní pokuty druhé smluvní straně. Náhrada případné škody není sjednáním ani zaplacením kterékoliv smluvní pokuty dle podmínek dotčena.


VI. Závěrečná ustanovení

1. Tyto podmínky vyjadřují úplné a výlučné vzájemné ujednání týkající se daného předmětu ochrany dat na portálu FCD.eu. Objednatel odesláním objednávky na tomto portálu přistupuje k těmto podmínkám a prohlašuje, že jsou určité a srozumitelné, že k nim přistupuje na základě jeho pravé, vážně míněné a svobodné vůle.


Přihlášen

 

CON BANNER